Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Versie 1.1

WEBSITE WWW.WONENINBERLICUM.NL

Beekveld B.V.

Voor onze activiteiten op deze website is het soms nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken wanneer u één van onze websites bezoekt en uw persoonsgegevens opgeeft, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Beekveld B.V., hierna ook aan te duiden als ‘Beekveld’.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Als u gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, het inschrijven op een woning of het aanmelden voor een nieuwsbrief, het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites en andere diensten, zoals evenementen en acties.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

  • Voor de nakoming van een overeenkomst;
  • Voor de afhandeling van uw verzoek om informatie of brochures;
  • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft aangemeld;
  • Voor het aanbieden van producten en diensten.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle (onderliggende) onderdelen van Beekveld.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien:

  • Wij daar op grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit toe verplicht zijn;
  • Wij of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden bijvoorbeeld indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Beekveld. Voorbeeld van derden zijn makelaars, (onder-)-leveranciers, architecten, notarissen en dergelijke die in het proces van het kopen en/of bouwen van een woning in beeld komen.

Als we derden toegang geven tot uw persoonsgegevens, doen we dat als we er zeker van zijn dat de derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Cookies en hyperlinks

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief met daarin duidelijk aangegeven waartegen u bezwaar maakt, te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Beekveld. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het ID-bewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Wij zorgen ervoor dat u binnen redelijke termijn antwoord krijgt.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijziging privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.

 

—–EINDE—–